Skip to main content

HR էությունը

How can Sage HR help me manage my people remotely? Our user-friendly and mobile-ready HR software helps you remotely track, manage and engage with your employees as easily as you do in the office.

eSignature

The eSignature feature enables you and your team to sign documents electronically. Should you need to share the document with multiple signatories, then you can easily add additional names by selecting an add recipient option. The perfect response to increasing demands to leverage the power of digital processes that can support remote working, by replacing the need to be physically located in the same place.

The user interface to digitally enter your signature

Announcements

The Announcements feature in Sage HR has been designed to help you share important news quickly with the entire company. This feature is a great addition for news that is too important to risk your employees missing and will drive greater engagement across teams who are remotely dispersed from each other.

An example announcement post about a company event

Organisational chart

Your company’s org chart is automatically built based on which employee is reporting to whom. Set up direct managers on your org chart to control who approves time off requests.

An example organisation chart with a two-level structure

Աշխատանքային գործընթաց ստեղծող ("Միջոցներ")

Using recipes, you can create custom workflows that are automated after specific actions. Adding a new recipe opens a custom workflow builder in a simple, sentence-based form.

The user interface to set up a custom workflow

ՄՌ տվյալների բազա դա ճշգրիտ & կազմակերպված է

Պահպանեք նշանավոր աշխատակցի տեղեկատվությունը և հեշտությամբ մուտք ունեցեք դեպի այն, երբ կցանկանաք:

A list of employees in Sage HR

Կոնտակտային տվյալների պահպանման դաշտեր

Ստեղծել և պահպանել օգտատերերի տվյալները

An example of using custom fields in Sage HR

Ընկերության ընդհանուր տվյալներ

Build transparency within your team with a shared vacation calendar. You can choose what information colleagues can see about each other.

Self-service shared company calendar in Sage HR

Բազմաթիվ լեզուներ

Use Sage HR in your preferred language: English, Spanish, Russian, Latvian, Estonian, Czech, Polish or Thai.

Support for individual language choices

More Sage HR features

HR էությունը
Թողնել ղեկավարումը/մենեջմենթը
Աշխատանքի արդյունավետության
Հերթափոխի պլանավորում
Ժամանակացույցներ
Ծախսերը
Հավաքագրում

Սկսեք ձեր անվճար փորձաշրջանը հիմա

Հեշտ կարգավորում
Free 30 day trial
Չեղարկել ցանկացած ժամանակ

Վստահելի Մարդկային Ռեսուրսների Գործընկեր

Logos of awards that Sage HR has received